Legea prin care guvernul ne calca in picioare

 

L E G E

privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere

din perimetrul Roşia Montană

şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – Se aprobă Acordul privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană.

Art. 2. – Se mandatează Guvernul României ca, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să încheie şi să semneze cu societăţile Gabriel Resources Ltd. şi Roşia Montană Gold Corporation S.A. Acordul privind unele măsuri prealabile exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană.

Art. 3. – (1) Exploatarea minereurilor auro-argentifere propusă de Societatea comercială „Roşia Montană Gold Corporation” – S.A. („RMGC” sau „Titularul Licenţei de exploatare) în perimetrul minier Roşia Montană, judeţul Alba, se supune regimului juridic instituit de Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prezentei legi.

(2) Exploatarea minereurilor auro-argentifere menţionată la alin. (1) este o lucrare de utilitate publică şi de interes public naţional deosebit.

 

CAPITOLUL II

Implementarea unor măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi adoptarea unor modificări legislative

 

SECTIUNEA I

Mandatarea unor entităţi publice să aducă la îndeplinire unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană

 

Art. 4. – Prin prezenta lege se mandatează următoarele entităţi publice să aducă la îndeplinire următoarele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul minier Roşia Montană:

1. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are obligaţia să modifice Licenţa de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul minier Roşia Montană („Licenţa de exploatare”), prin încheierea unui act adiţional, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) durata de valabilitate a Licenţei de exploatare este extinsă, în condiţiile art. 20 alin. (21) din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu perioada solicitată şi rezultată din studiul de fezabilitate al proiectului depus de Titularul Licenţei de exploatare la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, împreună cu documentaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) din acelaşi act normativ;

b) cuantumul redevenţei este stabilit la nivelul de 6%, în condiţiile art. 6 alin. (1) din prezenta lege;

c) se instituie posibilitatea plăţii redevenţei în natură, în condiţiile art. 6 alin. (2) din prezenta lege;

d) se conferă Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale autoritatea de a retrage Licenţa de exploatare şi în următoarele situaţii:

(i) Licenţa de exploatare este transferată cu încălcarea dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare; sau

(ii) se dispune, prin hotărâre judecătorească definitivă, intrarea în faliment a Titularului Licenţei de exploatare.

2. În condiţiile prevăzute în Acordul privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană („Acordul”), acţionarii RMGC au obligaţia de a încheia actele de cesiune şi de a înregistra la registrul comerţului cotele de participare la capitalul social al RMGC rezultate din aplicarea dispoziţiilor respectivului acord şi ale prezentei legi. Acţionarii RMGC au obligaţia de modifica prevederile actului constitutiv al Titularului Licenţei de exploatare în vederea alinierii acestora la condiţiile stabilite prin acord şi prezenta lege. Se mandatează Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST” - S.A. (denumită în continuare „MINVEST”) să efectueze toate formalităţile care se impun în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la acest punct.

3. În aplicarea prevederilor art. 8 din prezenta lege, se mandatează Ministerul Culturii ca:

a) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să încheie cu RMGC un protocol prin care se vor stabili modalitatea de implementare a obligaţiilor ce revin titularului Licenţei de exploatare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a celor prevăzute în Acord, precum şi modul prin care autorităţile competente vor urmări îndeplinirea acestor obligaţii;

b) în termen de 15 zile de la prezentarea documentaţiei prevăzute de lege, să avizeze documentaţiile de urbanism referitoare la perimetrul minier Roşia Montană sau adiacente acestuia.

4. Se mandatează MINVEST ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să facă demersurile necesare pentru aportarea la capitalul social al RMGC a imobilelor situate în perimetrul minier Roşia Montană, asupra cărora deţine un titlu de proprietate valabil.

5. Se mandatează Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „REMIN” - S.A. (denumită în continuare „REMIN”) ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legii, să facă demersurile necesare pentru vânzarea către RMGC, în condiţiile reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, a imobilelor deţinute de REMIN în perimetrul minier Roşia Montană.

6. Se mandatează societăţile MINVEST şi REMIN şi Ministerul Economiei ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să facă demersurile necesare pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor din perimetrul minier Roşia Montană, cu respectarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.834/1991, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor, se vor aplica dispoziţiilor pct. 4-5 din prezentul articol.

7. Se mandatează Administraţia Naţională Apele Române, precum şi orice alte instituţii sau autorităţi publice centrale sau locale care deţin drepturi de administrare şi/sau proprietate asupra imobilelor necesare exploatării miniere din perimetrul minier Roşia Montană şi asupra cărora statul român şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată ca, în termen de 45 zile de la solicitarea Titularului Licenţei de exploatare, să încheie cu acesta contracte de concesiune pentru imobilele pe care le au în administrare sau, după caz, în proprietate, aflate în cadrul perimetrului minier Roşia Montană, în condiţiile menţionate în art. 61 din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare.  

8. Se mandatează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să iniţieze hotărâri de Guvern pentru scoaterea definitivă, în condiţiile legii, a unor suprafeţe de până la 255 hectare de teren forestier din cadrul perimetrului minier Roşia Montană, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei de către Titularul licenţei de exploatare.

9. În cazul în care, după emiterea avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor cu privire la proiectul minier prevăzut la art. 3 alin. (1), intervin elemente noi sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor respective, inclusiv ca urmare a invalidării vreunui act premergător sau a unei proceduri desfăşurate în vederea emiterii actelor de reglementare respective, se mandatează autorităţile competente sa emita noi avize, acorduri sau autorizaţii sau le vor revizui pe cele existente, după cum urmează:

a) îndeplinirea procedurilor necesare şi emiterea avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor respective, conform legislaţiei specifice in vigoare, se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentaţiei modificate de către Titularul Licenţei de exploatare, cu respectarea strictă a termenelor prevăzute de lege pentru consultarea publicului;

b) pentru evitarea duplicării, actele premergătoare (procedurile, avizele etc.) îndeplinite anterior în vederea emiterii actelor de reglementare, în măsura în care nu au fost invalidate, îşi vor păstra valabilitatea şi vor fi utilizate de către autorităţile competente la emiterea noilor acte de reglementare.

10. Se mandatează autorităţile administraţiei publice locale competente ca, la cererea RMGC să emită mai multe autorizaţii de construire pentru executarea lucrărilor aferente proiectului minier din perimetrul minier Roşia Montană, utilizând în acest scop avizele, permisele şi acordurile emise anterior, cu condiţia ca elementele avute în vedere la data emiterii avizelor sau acordurilor respective să fi rămas nemodificate.

11. Se mandatează administratorii drumurilor al căror traseu trece prin perimetrul minier Roşia Montană ca, în termen de 30 zile de la data identificării unor trasee alternative de acces în conformitate cu art. 422 din Legea nr.85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare, să dispună restricţionarea definitivă a traficului pe traseele de drum din cadrul perimetrului minier Roşia Montană şi începerea lucrărilor de dezafectare a traseelor iniţiale, în măsura necesară pentru executarea activităţilor miniere în perimetrul minier Roşia Montană.

12. Se mandatează Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale să autorizeze începerea activităţilor miniere aferente exploatării miniere prevăzute în art. 3.1 din prezenta lege, conform Licenţei de exploatare, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către titular a următoarelor documente:

a) dovada plăţii taxei pe activitatea minieră;

b) dovada constituirii garanţiei financiare anuale pentru refacerea mediului;

c) certificatul de atestare fiscal, din care sa rezulte ca titularul licenţei nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat;

d) acordul/autorizaţia de mediu;

e) pentru explorare – avizul autorităţii competente pentru programul anual de lucrări; pentru exploatare – avizul autorităţii competente pentru programul anual de exploatare;

f) acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafeţele necesare executării activităţii miniere prevăzute în programul anual de exploatare;

g) autorizaţia de construire, pentru lucrările pentru care se solicită autorizarea începerii activităţii miniere.

13. Se mandatează Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ca, la cererea RMGC, să reconfigureze perimetrele licenţelor de exploatare adiacente perimetrului minier Roşia Montană pentru realizarea de lucrări de construcţii necesare stocării produselor miniere, a sterilului şi a produselor reziduale aferente proiectului de exploatare minieră Roşia Montană, cu condiţia de a nu se bloca accesul la resursele/rezervele minerale solide.

 

SECTIUNEA II

Modificarea şi completarea unor acte normative

 

Art. 5. – Prezenta lege modifică şi completează următoarele acte normative:

I. După articolul 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. – În cazul proiectelor miniere de interes public deosebit, statul român asigură stabilitatea principalilor parametri fiscali incidenţi în ceea ce priveşte exploatările miniere pe toată durata valabilităţii licenţei de exploatare, cu excepţia cazului în care un asemenea angajament contravine normelor imperative ale Uniunii Europene.”

II. Legea nr. 85/2003 a minelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile art. 62 din prezenta lege.”

2. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolul 61 şi articolul 62, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, dreptul de concesiune asupra imobilelor din perimetrele proiectelor miniere, asupra cărora Statul Roman şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată, va fi atribuit direct titularilor licenţelor de exploatare minieră de către instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale care deţin drepturile de administrare si/sau proprietate asupra acestor imobile. Contractul de concesiune se va încheia pe o perioada de 49 de ani. Redevenţa datorată de concesionar va fi calculata pe baza valorii de piaţă a imobilelor concesionate, ce va fi stabilita de un evaluator independent printr-un raport de evaluare.

Art. 62. - (1) În cazul proiectelor miniere de exploatare, declarate de utilitate publică şi interes public deosebit, exproprierea imobilelor necesare pentru realizarea acestor proiecte se va face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor alin. (2)–(12) din prezentul articol.

(2) Pentru exproprierea imobilelor necesare realizării proiectelor miniere prevăzute la alin. (1), expropriator este Statul român. Procedura şi obligaţiile prevăzute în sarcina expropriatorului de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi îndeplinite de către titularul licenţei de exploatare, în calitate de reprezentant desemnat al expropriatorului. Plata despăgubirilor către proprietari se va face de către reprezentantul desemnat al expropriatorului, din bugetul propriu.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, titularul licenţei de exploatare este obligat să plătească taxele legale pentru scoaterea terenurilor expropriate din circuitul agricol sau din fondul forestier.

(4) Aplicarea procedurii de expropriere a imobilelor din cadrul perimetrului proiectelor miniere, reglementată de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, se va face fără a fi necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectelor miniere respective.

(5) Declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor din cadrul perimetrelor proiectelor miniere prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la depunerea de către titularul licenţei de exploatare a unei cereri, însoţită de planul de amplasament al imobilelor propuse pentru expropriere, vizat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

(6) Dispoziţiile art. 12 şi ale art. 28 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în vederea realizării proiectelor miniere prevăzute la alin. (1).

(7) Dreptul de administrare asupra imobilelor expropriate potrivit prevederilor de mai sus si intrate in proprietatea publica a statului roman, va fi exercitat de [Ministerul Economiei]. Titularul dreptului de administrare va atribui direct titularului licenţei de exploatare un drept de concesiune asupra imobilelor expropriate, pentru o durată de maxim 49 ani. Dreptul de concesiune se exercită fără a fi necesară înscrierea în Cartea Funciară. În măsura în care exploatarea proiectului minier împreună cu refacerea şi ecologizarea acestuia, se încheie înainte de expirarea celor 49 de ani, durata dreptului de concesiune al titularului licenţei de exploatare se va reduce în mod corespunzător.

(8) Pentru exercitarea dreptului de concesiune prevăzut la alin. (7), titularul licenţei de exploatare va plăti statului român, în calitate de concedent, o redevenţă anuală, a cărei valoare se va determina astfel încât să asigure recuperarea de către concedent a valorii de piaţă a imobilelor expropriate şi concesionate titularului licenţei de exploatare, pe durata concesiunii. Pentru determinarea valorii de piaţă a imobilelor, vor fi avute în vedere rapoartele de evaluare întocmite în cadrul procedurii de expropriere, cu excepţia cazului în care, până la încheierea contractului de concesiune, au intervenit circumstanţe excepţionale care determină modificarea valorii de piaţă a imobilelor. Valoarea redevenţei se va indexa anual cu indicele inflaţiei.

(9) Obligaţia titularului licenţei de exploatare de plată a redevenţei datorate conform alin. (8) se va compensa cu sumele plătite de către acesta, pe seama expropriatorului, conform alin. (2) de mai sus, până la concurenţa acestor sume.

(10) Contractul de concesiune referitor la imobilele expropriate se va încheia, la solicitarea titularului licenţei de exploatare, între statul român, prin Ministerul Economiei şi titularul de licenţa, în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de expropriere.

(11) Titularul licenţei de exploatare are obligaţia de a începe lucrările de construcţii necesare pentru desfăşurarea activităţilor miniere în termen de cel mult 3 ani de la data finalizării procedurii de expropriere.

(12) În conformitate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în vederea realizării activităţilor miniere de utilitate publică şi interes public naţional deosebit, titularul licenţei de exploatare are dreptul să utilizeze şi să schimbe folosinţa oricăror imobile din cadrul perimetrului proiectelor miniere respective, inclusiv a celor cu destinaţie specială, cu condiţia realizării pe alte amplasamente, pe cheltuiala sa, a unor imobile cu destinaţie similară, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate.”

3. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul proiectelor miniere declarate de interes naţional, licenţa de exploatare se poate prelungi pe perioade de până la 20 de ani.”

4. După articolul 41 se introduce un articol nou, articolul 411, cu următorul cuprins:

„Art. 411. – (1) În măsura în care sunt necesare potrivit legii, procedurile de evaluare de mediu cu privire la planurile de amenajare şi/sau documentaţiile de urbanism referitoare la zonele aferente proiectelor miniere, conform legislaţiei în vigoare, se vor efectua în termen de maxim 3 luni de la formularea cererii privind emiterea avizului de mediu, sub condiţia depunerii documentelor şi informaţiilor solicitate de autoritatea competentă.

(2) Procedura de evaluare de mediu cu privire la planurile de amenajare a teritoriului şi/sau la documentaţiile de urbanism referitoare la zonele care includ perimetre miniere va putea fi efectuată şi concomitent sau ulterior procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu privire la proiectele miniere.

(3) Avizele şi acordurile prealabile emise cu privire la documentaţiile de urbanism referitoare la zonele ce includ perimetre miniere, vor putea include condiţii care să fie îndeplinite etapizat, după aprobarea documentaţiilor respective, dar până la data autorizării executării lucrărilor şi activităţilor aferente proiectelor miniere în zonele pentru care au fost prevăzute condiţii. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizele emise cu privire la documentaţiile de urbanism urmează să fie verificată de către autorităţile competente cu ocazia derulării procedurilor de autorizare a executării lucrărilor de construcţii aferente proiectelor miniere, avându-se în vedere etapa la care lucrările respective sunt necesare şi zonele în care urmează să fie executate lucrări.

(4) În cazul evaluării unui plan sau program ce priveşte şi zone în care urmează să se desfăşoare lucrări aferente proiectelor miniere, zone ce au făcut obiectul unor planuri sau programe pentru care anterior a fost deja emis un aviz de mediu, autorităţile competente vor lua în considerare avizul de mediu anterior emis, dacă nu au apărut modificări semnificative.”

5. După articolul 42 se introduc două articole noi, articolele 421 – 422, cu următorul cuprins:

„Art. 421 – (1) În cazul proiectelor miniere declarate de interes naţional deosebit, avizele, acordurile şi autorizaţiile de construire emise cu privire la activităţile miniere care urmează să fie executate şi/sau puse în funcţiune etapizat rămân valabile până la data finalizării tuturor lucrărilor în considerarea cărora au fost emise.

(2) În cazul proiectelor miniere prevăzute la alin. (1), titularii licenţelor de exploatare sunt obligaţi să înceapă lucrările de construcţii ce fac obiectul unei autorizaţii de construire în termen de 36 de luni de la data emiterii autorizaţiei respective.

(3) Prin excepţie de la dispoziţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care pentru desfăşurarea lucrărilor de construcţii aferente proiectelor prevăzute la alin. (1) este necesară şi desfiinţarea unor construcţii sau amenajări existente, autoritatea publică competentă poate emite concomitent autorizaţiile de desfiinţare şi autorizaţiile de construire, în baza unei solicitari unice. Prezenta dispoziţie nu se aplică siturilor arheologice şi monumentelor istorice.

(4) În cazul în care o autorizaţie de construire emisă cu privire la activităţi aferente proiectelor prevăzute la alin. (1) implică realizarea unor lucrări etapizate, lucrările de construcţii vor putea fi puse în funcţiune etapizat, pe baza încheierii unor procese-verbale la terminarea etapelor de lucrări.

Art. 422. – Prin derogare de la dispoziţiile art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, titularul licenţei de exploatare este obligat să identifice şi sa menţină un acces funcţional, pe unul din traseele alternative, împreună cu autorităţile competente, pe perioada restricţionării traficului pe drumurile din cadrul perimetrului proiectului minier.”

6. După articolul 60 se introduce un articol nou, articolul 601, cu următorul cuprins:

„Prin excepţie, dispoziţiile alin. (4) al Art. 15324 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile titularilor licenţelor de exploatare începând cu exerciţiul financiar următor celui în care proiectul minier a intrat în faza exploatării comerciale.”

III. După alineatul (7) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 se introduc două aliniate noi, alineatele (71) şi (72) cu următorul cuprins:

„(71) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică şi interes naţional deosebit aferente proiectelor miniere, titularii licenţelor de exploatare au dreptul să includă în intravilan terenurile cu categoria de folosinta pajiste din perimetrul proiectelor miniere.

(72) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor cu categoria de folosinţa pajişte aflate în perimetrul proiectelor miniere, se va face în termen de 30 de zile de la solicitarea titularului de licenta. Autoritatea centrala sau locala, in acelaşi termen, va trebui sa puna la dispozitia titularului de licenta o suprafata echivalenta de teren (inclusiv terenuri neproductive) aflate in domeniul public sau privat al Statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, aceste autoritati urmand a incheia cu titularii de licenta acorduri privind executarea de catre acestia din urma a lucrarilor de refacere a suprafetelor de pajiste afectate pe terenurile astfel puse la dispozitie. Titularii de licenta vor avea obligatia de a finaliza refacerea suprafetei de pajiste in termen de 3 ani de la data la care le-au fost puse la dispozitie terenurile destinate lucrarilor de refacere.”

IV. După articolul 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

„Art. 471 - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 47, în cazul proiectelor miniere de utilitate publică şi interesul public deosebit, pentru protecţia monumentelor naturii şi punerea acestora în valoare, titularul licenţei de exploatare poate reloca monumente ale naturii existente în cadrul perimetrului proiectului minier, în scopul protejarii acestora.

(2) După finalizarea procedurilor de relocare, regimul de protecţie se transferă asupra noului amplasament şi înceteaza cu privire la amplasamentul iniţial.”

V. Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), terenurile forestiere aflate în perimetrul proiectelor miniere declarate de utilitate publică şi de interes public naţional deosebit pot fi incluse, după caz, în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale.“

2. Alineatul (5) al articolului 45 se completează după cum urmează:

„În vederea implementării proiectelor miniere,titularii licenţelor de exploatare pot dobândi drepturi reale asupra terenurilor aflate în cadrul perimetrelor miniere, fără a se urma procedurile prevăzute de art. 45 alin. (5) şi următoarele din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv de la formele asociative cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.”

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 6. - (1) Prin derogare de la art. 45 alin. (1), lit. a) din Legea nr.85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa minieră pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană este de 6% din valoarea producţiei miniere.

(2) În cazul exploatării miniere de la Roşia Montană, statul român are opţiunea de a solicita Titularului Licenţei de exploatare ca plata redevenţei să se facă în natură. Indiferent de modalitatea de plată a redevenţei, costurile totale asociate plăţii redevenţei (inclusiv impozite si taxe) nu vor depăşi valoarea redevenţei aplicabile. Condiţiile în care se va face plata în natură a redevenţei se vor stabili printr-un acord încheiat de către Ministerul Finanţelor Publice şi RMGC.

Art. 7. - În cazul proiectului de exploatare minieră Roşia Montană, cheltuielile pentru dezvoltarea durabilă constând în proiecte de cercetare, conservare, restaurare, valorificare muzeistică şi amenajare turistică a bunurilor de patrimoniu cultural, dezvoltare şi reabilitare a infrastructurii locale şi contribuţiile/investiţiile în legătură cu patrimoniul cultural, infrastructura locală, şcoli, spitale, cheltuieli sociale locale, inclusiv sponsorizările şi donaţiile efectuate în acelaşi scop sunt considerate cheltuieli efectuate in scopul realizării de venituri impozabile prevăzute de acte normative, în sensul art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care aceste cheltuieli decurg din obligaţii prevăzute de lege, din acte de reglementare, sau rezultă din solicitări adresate de către autorităţi ori instituţii publice, ori din angajamente încheiate de către Titularul Licenţei de exploatare cu autorităţile sau instituţiile publice.”

Art. 8. - (1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare, RMGC este obligat să respecte măsurile compensatorii prevăzute in Acordul privind unele masuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montana, având dreptul de a desfăşura activităţi miniere în perimetrul minier Roşia Montană inclusiv pe imobilele supuse unui regim special de protecţie.

(2) În cazul evidenţierii întâmplătoare de patrimoniu arheologic, lucrările de construire în zona/perimetrul cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se suspendă temporar in vederea efectuării de cercetări arheologice, fără a se suspenda autorizaţia de construire şi fără a se afecta dreptul RMGC de a executa lucrările necesare activităţilor miniere pe restul suprafeţei de teren ce face obiectul autorizaţiei de construire.

(3) Cercetarea arheologică preventivă a terenurilor cu patrimoniu arheologic reperat, se va realiza anterior solicitării autorizaţiei de construire pentru terenurile respective. Autorităţile competente vor emite autorizaţiile de construire numai după depunerea de către RMGC a rapoartelor de cercetare arheologică, in care sunt consemnate rezultatele cercetării de salvare prin înregistrare a patrimoniului arheologic, la serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, fără a fi necesară emiterea unor certificate de descărcare de sarcină arheologică.

(4) Activităţile de cercetare arheologică preventivă a terenurilor cu patrimoniu arheologic se vor desfăşura în etape, pentru fiecare parte de teren, corespunzător etapelor de executare a activităţilor miniere din perimetrul Roşia Montană. Etapele de cercetare arheologică preventivă se vor finaliza în termen de maxim 3 luni de la data iniţierii lor pentru fiecare perimetru in parte.

Art. 9. – În Anexa la prezenta lege se publică Acordul privind unele măsuri prealabile exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană împreuna cu anexele acestuia, respectiv Anexa 1 – Proiecţiile financiare ale exploatării minereului auro-argentifer din perimetrul Roşia Montană si Anexa 2 – Graficul de implementare a obligaţiilor aferente exploatării minereului auro-argentifer din perimetrul Roşia Montană.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI,

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found